Hệ thống giá trị cốt lõi
Danh mục web mobile Thái Minh

Hệ thống giá trị cốt lõi

06 giá trị cốt lõi này là những điều Thái Minh tin tưởng, là nền tảng cho mọi quyết định và hành động tất cả cán bộ nhân viên Thái Minh trong công việc và cuộc sống thường ngày.

01. Khách hàng là trung tâm

02. Chất lượng thật

03. Integrity (Sự chính trực)

04. Trách nhiệm

05. Học hỏi và sáng tạo

06. Mối quan hệ tốt đẹp